Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου 2020-21

                                                           ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό 12ο Δράμας

 

Διεύθυνση A’/θμιας Εκπ/σης  Δράμας

 

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ)

 

9090080

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση)

 

Χρυσοστόμου 1Α, 66100

Δράμα

Τηλέφωνο

 

2521032600 Fax

 

2521037170
e-mail

 

mail@12dim-dramas.dra.sch.gr Ιστοσελίδα

 

https://12dim-dramas.eu
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας

 

Κουτσούκης Γεώργιος
Υποδιευθύντρια

 

Στυλιανίδου Σοφία
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

 

 

Χατζοπούλου Αικατερίνη

Περιεχόμενα

Εισαγωγή. 3

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού. 3

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας. 3

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 4

 1. Λειτουργία του Σχολείου: Διδακτικό ωράριο, προσέλευση -παραμονή -αποχώρηση. 4
 2. Διδακτικό ωράριο. 4
 3. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών. 5

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου. 6

 1. Σχολική και Κοινωνική Ζωή –Συμπεριφορά μαθητών/τριών- Παιδαγωγικός έλεγχος. 6

Ι. Φοίτηση. 6

 1. Σχολικοί χώροι 6

III. Διάλειμμα. 7

 1. Σχολική εργασία. 7
 2. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις. 8
 3. VI. Παιδαγωγικός έλεγχος. 11
 4. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού. 11
 5. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες. 11
 6. I. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο. 12
 7. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων – Σχολείου. 13

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας. 13

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων. 13

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 13

 1. Σχολικό Συμβούλιο. 14
 2. Ποιότητα του σχολικού χώρου. 14
 3. Βιβλιοθήκη. 14
 4. Σχολική ιστοσελίδα. 15
 5. Πολιτική προστασίας του σχολείου από πιθανούς κινδύνους. 15
 6. I. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 15
 7. II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης. 15
 8. Αναστολή λειτουργίας Σχολείου. 16
 9. Άλλα θέματα. 16
 10. I. Προσωπικά δεδομένα. 16
 11. II. Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών. 16

III. Λειτουργία Κυλικείου. 17

 1. Η σημασία της σύμπραξης όλων. 17
 2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του. 17

 

Εισαγωγή

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, άλλο επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.

 

Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.

 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Σχολείου με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του Δήμου  Δράμας. Έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο του Σχολείου.

 

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

 

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

 

 

Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας

 

Στόχος του σχολείου είναι η ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών, σωματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών, η πρόοδος αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας,  ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες,  με σκοπό τη  δημιουργία ισορροπημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Ρυθμιστής, όπως και στην κοινωνία των ενηλίκων, είναι οι κανόνες και οι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, οι οποίοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις αφενός  για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και αφετέρου για την πρόοδο των μαθητών και την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία.

 

Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

 

Ο  Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου είναι πλήρως εναρμονισμένος με την ισχύουσα  νομοθεσία για τη λειτουργία του σχολείου και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνει ρητά στη θεματολογία του. κενό Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων, ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του.

 

Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

 

 • Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

 • Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

 • Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

 • Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

 

 

1. Λειτουργία του Σχολείου:  Διδακτικό ωράριο, προσέλευση -παραμονή -αποχώρηση

 

I. Διδακτικό ωράριο

 

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

 

Υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.

Έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.

Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

 

 

Ολοήμερο πρόγραμμα

 

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

Έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20

Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

 

Οι γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

 

 

 

II. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

 

Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15.

 

Λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της πανδημίας και για την αποφυγή συνωστισμού, έγινε τροποποίηση του προγράμματος προσέλευσης και αποχώρησης με βάση τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς covid-19.  Η προσέλευση των μαθητών στο σχολείο το πρωί γίνεται από τις 8:05 ως τις 8:15 και η είσοδός τους στο χώρο του σχολείου από διαφορετικά σημεία. .  Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου και αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.

 

Σε κάθε είσοδο υπάρχουν δύο σχολικοί τροχονόμοι και εκπαιδευτικοί εφημερίας οι οποίοι υποδέχονται τους μαθητές, ενώ οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την 1η ώρα υποδέχονται τους μαθητές απευθείας μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τελευταία ώρα αποχωρούν από την τάξη αφού έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές από αυτή.

Για λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:30. Σε περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, γίνεται σύσταση στους γονείς για έγκαιρη προσέλευση.

Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. Ειδικά για το διάστημα αυτό λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν στα διαλείμματα οι μαθητές παραμένουν μέσα στην τάξη με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού που διδάσκει την ώρα πριν το διάλειμμα.

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας βαραίνει αποκλειστικά το γονέα/κηδεμόνα.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του.

 

Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.

 

III. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

 

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή/της Διευθύντριας ή της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου.

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες (γνωστές όμως εκ των προτέρων) ή έκτακτες  αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.

 

2. Σχολική και Κοινωνική Ζωή –Συμπεριφορά μαθητών/τριών- Παιδαγωγικός έλεγχος

 

Ι. Φοίτηση

 

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/μαθητριών.

 

Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

 

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α’, και Δ’ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.

 

II. Σχολικοί χώροι

 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη, την καθαριότητα και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες.

 

 

III. Διάλειμμα

 

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών). Οι μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

 

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος:

 

Οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο όπως έχει καθοριστεί για κάθε τάξη, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να μειώνεται η πιθανότητα ατυχημάτων. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι παραμονής των μαθητών και μαθητριών. Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου.

 

Δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα έπειτα από ενημέρωση και συνεννόηση με τον εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου.

 

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

Ειδικά για την περίοδο που διανύουμε λόγω των έκτακτων μέτρων εξαιτίας της πανδημίας, δημιουργήθηκαν δύο κύκλοι διαλειμμάτων για λιγότερο συνωστισμό στην αυλή. Οι μαθητές, μετά το διάλειμμα,  δεν συγκεντρώνονται στο προαύλιο αλλά εισέρχονται κατευθείαν στις αίθουσες από τις προκαθορισμένες εισόδους για αποφυγή συνωστισμού, όπου τους περιμένουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν εκείνη την ώρα.

 

 

IV. Σχολική εργασία

 

Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.

 

 

Οι κατ’ οίκον εργασίες αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν και να είναι υπεύθυνα.

 

 

 

 

V. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

 

 1. Ο Διευθυντής

 

Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες για την τήρηση του παιδαγωγικού ελέγχου.

 

Ενημερώνει τον Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς.

Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών. Τέλος, απευθύνει στους διδάσκοντες/στις διδάσκουσες, όταν είναι απαραίτητο συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης.

 

    β) Οι εκπαιδευτικοί    

 

Εκπαιδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και με την καθοδήγηση των στελεχών της εκπαίδευσης.

Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση.

Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού και εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. Συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς (κυρίως με το παράδειγμά τους) δημοκρατική συμπεριφορά.

 

Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών /μαθητριών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενθαρρύνουν τους μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

 

Αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου κάθε υποψία που έχουν για τυχόν οικογενειακή κακοποίηση μαθητή και φροντίζουν να ενημερώνονται για άλλα προβλήματα υγείας ή ιδιαιτερότητες των μαθητών τους.

Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

Συνεργάζονται με τον Διευθυντή, τους γονείς και τα αρμόδια στελέχη για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

Τηρούν την απαραίτητη εχεμύθεια σχετικά με τις αποφάσεις και συζητήσεις στον Σύλλογο Διδασκόντων  για τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών και για κάθε άλλο θέμα που αφορά συμβάντα στον χώρο του σχολείου.

Αξιοποιούν τη σχολική ιστοσελίδα με τους μαθητές τους και για επικοινωνία με τους γονείς  έχοντας την ευθύνη για ό,τι αναρτούν σε αυτή.

 

γ) Οι μαθητές/μαθήτριες

 

Αποδίδουν σεβασμό με τα λόγια και τις πράξεις τους προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

 

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.

 

Στις σχολικές εκδηλώσεις και στις διδακτικές επισκέψεις εκτός Σχολείου ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

 

Ενδιαφέρονται για το σχολικό κτίριο και την υλική περιουσία του, προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του σχολείου και δεν καταστρέφουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.

 

Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και ζητούν τη βοήθειά τους για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους.

 

Αποφεύγουν ρητά την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).

Λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

 

 • Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.
 • Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στο διάλειμμα..
 • Απευθύνονται στον Διευθυντή.

 

Σε περιπτώσεις που γίνονται αποδέκτες ή παρατηρητές βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής συμπεριφοράς, ενεργούν άμεσα και ακολουθούν τα παραπάνω βήματα.

 

Επικοινωνούν, όταν υπάρχει ανάγκη, με τους γονείς τους, μέσω των τηλεφώνων του σχολείου, αφού ζητήσουν άδεια.

 

 

δ) Γονείς και κηδεμόνες

 

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να:

 

 • Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού μας και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

 

 • Eπικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.

 

 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις έντυπες ανακοινώσεις που μεταφέρουν τα παιδιά μας (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων) ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.

 

 • Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο των Διδασκόντων για θέματα που αφορούν τους μαθητές/μαθήτριες.

 

 • Επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του Σχολείου και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου.

 

 • Έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

 

 • Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

 

 

VI. Παιδαγωγικός έλεγχος

 

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο της τάξης, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.

 

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες.

Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

 

Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν.

 

Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

 

 

 

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού

 

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με την οικογένεια και άλλους Φορείς.

 

Το σχολείο διοργανώνει σχετικές δραστηριότητες και δράσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους τόσο σε επίπεδο τμημάτων όσο και συνολικά. Συνεργάζεται επίσης με αρμόδιους φορείς για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

 

 

 1. Σχολικές εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

 

Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά θέματα.

 

Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης τηρείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και γενικά το ημερήσιο σχολικό διδακτικό ωράριο, ενώ υπάρχει ενημέρωση εκ των προτέρων για κάθε περίπτωση αλλαγής του προς γονείς και μαθητές.

 

Στις σχολικές γιορτές το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων για το πρόγραμμα της γιορτής (στις εθνικές γιορτές π.χ. ορίζεται η ώρα έναρξης και η διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).

 

 

 

I. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο

 

Το σχολείο συμμετέχει σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περβαλλοντικά, Πολιτιστικά), καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκά προγράμματα e-twinning και Erasmus τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ειδικά για τη διετία 2018-2020 (πήραν παράταση ενός έτους), τη διετία 2019-2021 και τη διετία 2021-2023 το σχολείο μας συμμετέχει μαζί με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία στις εξής «Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων ΚΑ229»:

 1. “I Am Not a Target!” με κωδικό αριθμό 2018-1-RO01- KA229-049059_6
 2. “Power of Friendship: anti-bullying program for schools” με κωδικό αριθμό 2018-1-RO01- KA229-049157_6
 3. “HEALTHY STEPS TO BETTER FUTURE” με κωδικό αριθμό 2018-1-PL01- KA229-050642_5
 4. «Move your body, move your mind – developing mental skills through board, field, sports and ICT games. » με κωδικό αριθμό 2019-1-PL01-KA229-065863_3.
 5. «The Eco-Friendly Heroes», με κωδικό αριθμό 2020-1- ES01-KA229-081726_3
 6. «Experiential travel for creative education» με κωδικό αριθμό 2020-1-LT01- KA229-077956_3
 7. «PAST, PRESENT AND FUTURE – IT IS ALL IN THE SKY» με κωδικό αριθμό 2020-1- PL01-KA229-082143_3
 8. «Cultural Similarities and Differences Between European Countries» με κωδικό αριθμό 2020-1- PL01-KA229-081909_6
 9. «CRIMSON through Debate to become global Citizens», με κωδικό αριθμό 2020-1-SI01- KA229-075912_4

 

 

 

 

5. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων – Σχολείου

 

Ι. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

 

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του σχολείου και του θετικού κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το σχολείο και τον εκπαιδευτικό και αντίστροφα.

Για οποιοδήποτε θέμα που τους απασχολεί ή αίτημά τους οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στο δάσκαλο/στη δασκάλα της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, απευθύνονται στον Διευθυντή/στη Διευθύντρια του Σχολείου.

 

ΙI. Διαδικασίες ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων

 

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

 • Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
 • Μια φορά τη βδομάδα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών και η οποία αναγράφεται στο πρόγραμμα μαθημάτων του κάθε τμήματος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
 • Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση.
 • Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του τριμήνου, πραγματοποιείται παιδαγωγική συνάντηση του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

 

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στο σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

 

 

III. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου συγκροτούν τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν.

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός, αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τον Διευθυντή/Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο/την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου και σε πολλές δραστηριότητες των μαθητών.

 

 

 

IV. Σχολικό Συμβούλιο

 

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό Συμβούλιο λειτουργεί συλλογικά και προτείνει παρεμβάσεις για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της κτηριακής και  υλικοτεχνικής υποδομής.

 

 

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου

 

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός και η προστασία του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη, την καθαριότητα και την καλαισθησία στις σχολικές αίθουσες καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος όπου παραμένουν και εργάζονται μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες.

Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

 

7. Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε καθορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία σε ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης. Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα  καινούργια.

8. Σχολική ιστοσελίδα

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Για κάθε άλλη ιστοσελίδα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου μας στο Διαδίκτυο ο Διευθυντής και το προσωπικό δε φέρουν καμία ευθύνη. Υπεύθυνος για τη διαχείριση των παραπάνω επίσημων ιστοτόπων είναι ο Διευθυντής του σχολείου.

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά σε συνεννόηση με τον Διευθυντή στους διαδικτυακούς τόπους του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και αυτοί φέρουν την ευθύνη γι΄ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνος είναι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας.

Στον επίσημο διαδικτυακό τόπου του σχολείου αναρτώνται ανακοινώσεις που επιθυμεί να δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Ο Διευθυντής και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μαθητών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΠΣΔ.

 

 

9.  Πολιτική προστασίας του σχολείου από πιθανούς κινδύνους

 

I. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

 

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες ως λειτουργικοί χώροι εκπαίδευσης και εργασίας της ευάλωτης ομάδας των μαθητών, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών. Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ο Διευθυντής του σχολείου στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Επίσης ενημερώνει τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους αλλά παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, Προϊστάμενοι/Προϊστάμενες οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

 

II. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

 

Ως χώρος συγκέντρωσης μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού σε περίπτωση σεισμού, ή οποιασδήποτε  έκτακτης ανάγκης, ορίζεται η ανατολική  αυλή του σχολείου.  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, για την ασφάλεια των παιδιών έχει καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας.

 

10. Αναστολή  λειτουργίας Σχολείου

Σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά η παρεμπόδιση από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών/τριών και/ή εκπαιδευτικών στους χώρους της σχολικής μονάδας, οι σχολικές μονάδες  υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ΄ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Διευθυντής της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, οφείλει να διασφαλίσει ότι θα παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία στους μαθητές.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες.

Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον/την οικείο/α Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης.

Η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή σχολικής μονάδας, με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των νόμων που εκδίδονται σχετικά και κατά περίπτωση καθώς και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι οποίες έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες.

 

11.  Άλλα θέματα

 

I. Προσωπικά δεδομένα

 

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους.

 

II. Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

 

III. Λειτουργία Κυλικείου

 

Το σχολείο διαθέτει χώρο κυλικείου, όμως η λειτουργία του είναι σε αναστολή εδώ και αρκετά χρόνια. Ο χώρος του κυλικείου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ολοήμερου, καθώς εκεί διατηρείται το φαγητό των παιδιών σε ψυγείο και ζεσταίνεται σε ηλεκτρικό φούρνο.

 

12. Η σημασία της σύμπραξης όλων

 

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων − μαθητών/ μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθυντή, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να επιτύχει στην αποστολή του.

 

 

 

13. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας- Διαδικασίες διασφάλισης της εφαρμογής του

 

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές /μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

 

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

 

 

 

 

 

 

Δράμα 31Μαρτίου 2021

Ο Διευθυντής

 

 

Κουτσούκης Γεώργιος